Algemene voorwaarden

Artikel 1 : Toepasbaarheid

1.1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden en de eventuele Bijzondere Verkoopsvoorwaarden toepasselijk op alle overeenkomsten afgesloten door HVD en haar klanten.

1.2. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen Algemene Verkoopsvoorwaarden en Bijzondere Verkoopsvoorwaarden zoals vermeld in offertes, orderbevestigingen of overeenkomsten, zullen de bepalingen in de Bijzondere Verkoopsvoorwaarden steeds voorrang krijgen op tegenstrijdige bepalingen in de Algemene Verkoopsvoorwaarden.

1.3. Het verzuim of uitstel van HVD in het (gedeeltelijk) handhaven van een bepaling van de Overeenkomst kan niet gezien worden als een afstand van eender welke van zijn rechten op grond van de Overeenkomst, nu of in de toekomst.

1.4. De klant kan niet eenzijdig of stilzwijgend van de overeenkomst afwijken, op welke wijze ook (o.a. door een loutere gedraging). De Overeenkomst sluit iedere verdere toepassing van de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant uit. De klant erkent bijgevolg dat zijn algemene of bijzondere voorwaarden niet van toepassing zijn op de overeenkomst.

1.5. De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge afspraken, contracten, voorstellen, verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp, zoals omschreven in de Overeenkomst en die aan de datum van de overeenkomst zouden voorafgaan.

1.6. Iedere bestelling in gelijk welke vorm ook houdt van rechtswege erkenning in vanwege de klant van zijn kennisname van onderhavige algemene voorwaarden en zijn aanvaarding ervan zonder voorbehoud.

Artikel 2 : Offertes en bestellingen

2.1. Offertes zijn kosteloos, gelden voor het geheel en zijn ondeelbaar. Aangeboden prijzen worden gedurende 30 kalenderdagen gewaarborgd.

2.2. HVD gaat ervan uit dat de informatie, tekeningen en overige door de klant verstrekte gegevens correct zijn en mag deze dan ook als basis voor haar offerte gebruiken. Indien de klant een bestelling plaatst door zelf referenties van HVD te gebruiken, gaat HVD ervan uit dat deze met de effectief gewenste goederen overeenstemmen.

2.3. Afbeeldingen, afmetingen, capaciteiten, gewichten, beschrijving van uitrusting en opties en overige aanduidingen van machines en onderdelen, demonstratiemodellen, prijslijsten, aanbiedingen opgenomen in de catalogus of op de website van HVD zijn weliswaar zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar zijn slechts benaderend en louter informatief en worden enkel ten titel van vrijblijvende inlichting gegeven.

Artikel 3: Voorwerp

3.1. Het voorwerp van de overeenkomst wordt uitdrukkelijk omschreven en omvat de uitdrukkelijk beschreven machines, toestellen, toebehoren, apparatuur, hulpstukken, onderdelen, onderhouds- en/of hersteldiensten en installatie. Het voorwerp wordt hierna, afhankelijk van de specifieke context, aangeduid als het “Verkochte Materieel”; of “Product”; of het “Onderhoud”, allen gezamenlijk “Goederen” te noemen.

3.2. De klant is volledig aansprakelijk voor de keuze van de Goederen. De Goederen zijn standaardgoederen welke niet specifiek voor de behoeften van de Klant gecrëerd werden, of goederen die HVD op vraag van de Klant aan door de Klant omschreven specificaties aanpaste. HVD heeft geen enkele aansprakelijkheid indien mocht blijken dat de Goederen niet aan de specifieke behoeften en het beoogde doel en gebruik van de Klant beantwoorden, wanneer de Goederen aan de door de Klant omschreven specificaties beantwoorden.

3.3. De Klant erkent dat HVD of één van diens eventuele verbonden vennootschappen de exclusieve eigenaar blijft van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de Goederen en de naam en het logo waaronder zij door HVD verstrekt worden en verbindt er zich toe om hierop geen enkele aanspraak te maken.

Artikel 4: Koopprijs

4.1. De prijs voor de Goederen, wordt bepaald in de Overeenkomst (hierna Koopprijs). De Koopprijs is exclusief BTW, belastingen, taksen en heffingen, in- of uitvoerrechten, en omvat evenmin de kosten voor de verzekering, van levering of afhaling van de Goederen en de kosten van verbruik (zoals brandstof), en eventuele montage, installatie en inbedrijfstelling c.q. ingebruikstelling, verpakking en vervoer (hierna de “Kosten” te noemen). De Kosten zijn ten laste van de Klant.

4.2. De Verkoper heeft het recht om haar prijslijsten ten allen tijde aan te passen in geval van stijging van de transportkost, materiaalkost, loonkost werknemers e.d.m.

Artikel 5: Betaling

5.1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle facturen betaalbaar groot contant, voor levering. Ingeval van maatwerk zijn de facturen betaalbaar op moment van de bestelling. Ingeval van levering buiten Belgie zijn de facturen betaalbaar voor de verzending van het gekochte goed.

5.2. De Klant is niet gerechtigd om betaling van de Koopprijs op te schorten en/of uit te stellen, noch om aan schuldvergelijking te doen ten opzichte van HVD, zelfs in het geval van eender welke klacht die verband zou houden met de (gedeeltelijke) uitvoering van de Overeenkomst en voor om het even welke reden ingesteld, met inbegrip van een gerechtelijke procedure. De Klant wordt bijgevolg nooit ontslagen van zijn plicht tot betalen van de Koopprijs binnen de overeengekomen termijn.

5.3. De Koopprijs en de Kosten zijn slechts effectief betaald vanaf het ogenblik dat zij werkelijk door HVD zijn ontvangen.

5.4. Indien HVD schriftelijk zou instemmen met betaling via cheque of wisselbrief, geldt het trekken van een wissel of cheque slechtsals betaling op de dag dat HVD onvoorwaardelijk het wissel- of chequebedrag heeft ontvangen. Daarenboven houdt het trekken en/ofaanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten geen schuldvernieruwing in en vormt geen afwijking van de Algemene en Bijzondere Voorwaarden.

5.5. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zoals bepaald in de Overeenkomst, is er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op het openstaand bedrag een intrest verschuldigd van 1 % per begonnen maand. Bovendien is de Klant in voormeld geval onmiddellijk, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ad 15 % op het openstaand saldo verschuldigd met een minimum van 150,00 euro, zelfs bij het toekennen van termijnen van respijt, onverminderd het recht van HVD om een hogere schadevergoeding te vorderen.

5.6. De gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.

5.7. Ingeval HVD kennis neemt van enige omstandigheid die de financiële toestand van de Klant op substantiële wijze zou kunnen beïnvloeden, alsook wanneer de Klant niet tijdig een wissel accepteert, worden alle uitstaande bedragen, ook deze die de Klant zou verschuldigd zijn aan de eventuele met HVD verbonden vennootschappen onmiddellijk opeisbaar, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is.

5.8. Indien de Klant bij de bestelling verzoekt te factureren aan een derde, blijft de Klant, ondanks facturatie aaneen derde, hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot nakoming van zijn verbintenissen krachtens de Overeenkomst.

Artikel 6: Retentierecht

6.1. In geval van wanbetaling heeft HVD een retentierecht op alle voorwerpen en documenten die hem door de Klant overhandigd werden tot aande volledige betaling vande Koopprijs, de Kosten en alle mogelijke intresten en bijkomende invorderingskosten.

Artikel 7: Levering

7.1. De leveringstermijnen zijn te goede trouw, doch slechts bij benadering opgegeven en zijn daardoor niet bindend, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.

7.2. Vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot vertragingsboetes, schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst lastens HVD, noch tot weigering van de Klant om de geleverde Goederen in ontvangst te nemen.

7.3. Een eventueel uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijn neemt slechts een aanvang nadat HVD in het bezit is gesteld van alle inlichtingen en documenten die voor het uitvoeren van de levering vereist zijn.

7.4. Indien HVD zich toch uitdrukkelijk en schriftelijk tot schadevergoeding bij laattijdige levering zou hebben verbonden in de Overeenkomst, is deze schadevergoeding enkel verschuldigd indien de Klant HVD per aangetekende brief, binnen de dwingende termijn van (5) kalenderdagen vanaf het verstrijken van de leveringstermijn, in gebreke heeft gesteld wegens overschrijding van de leveringstermijn, met als bijlage een bewijs van de geleden schade. HVD zal evenwel niet tot schadevergoeding zijn gehouden indien de laattijdige levering het gevolg is van Overmacht, of te wijten is aan de Klant. In dat laatste geval is de Klant gehouden tot vergoeding van de geleden schade en kosten. In alle geval is de eventuele schadevergoeding wegens laattijdige levering steeds beperkt tot 0,5 % van de Koopprijs per volledige week van laattijdige levering met een maximum van 5 % van de Koopprijs.

7.5. Wanneer een gedeeltelijke levering heeft plaatsgevonden en de Klant weigert verdere levering te aanvaarden of wanneer de Klant verdere levering onmogelijk maakt, wordt de facturatie van de reeds geleverde Goederen onmiddellijk opeisbaar en is de Klant een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair wordt vastgesteld op 35 % vande Koopprijs, van het niet-uitgevoerde deel van de Overeenkomst, onverminderd het recht van HVD om hogere schadevergoeding te vorderen.

7.6. Levering geschiedt EXW (ex works), magazijn van HVD, behoudens indien schriftelijk anders overeengekomen. Indien in afwijking van het voorgaande wordt overeengekomen dat het verkochte materiaal zal worden afgeleverd op een door de Klant aangeduide plaats, dan kan deze levering geschieden in afwezigheid van de Klant. De vrachtbrief geldt in dat verband als leveringsbewijs.

7.7. Bij levering van de verkochte goederen volgens artikel 7.6. vindt ook de overdracht van de risico’s plaats.

7.8. De eigendom van de verkochte goederen gaat over bij het laatste van volgende gebeurtenissen: bij levering van de verkochte goederen of op het ogenblik van de volledige betaling van de Koopprijs en de Kosten. De eigendomsoverdracht wordt bijgevolg opgeschort tot op dit ogenblik.

Artikel 8: Staat van het gekochte goed – vrijwaring

8.1. Indien de Klant van oordeel zou zijn dat het aan haar geleverde materieel niet conform is met de bestelling of door zichtbare gebreken zou zijn aangetast, dient de Klant hierover een schriftelijke klacht over te maken aan HVD uiterlijk binnen 24 uur na levering van de verkochte goederen. Indien HVD na het verstrijken van deze termijn geen schriftelijke klacht van de Klant heeft ontvangen; wordt de Klant geachte de verkochte goederen te hebben aanvaard.

8.2. Verborgen gebreken dienen door de Klant binnen een termijn van acht werkdagen nadat de Klant deze gebreken heeft vastgesteld of normaliter had moeten vastgesteld hebben, per aangetekend schrijven aan HVD meegedeeld te worden en in ieder geval binnen een termijn van (3) drie maanden na de datum van levering van de verkochte goederen.

8.3. HVD dient de Klant niet te vrijwaren indien blijkt dat:

8.4. Verborgen gebreken worden op tegensprekelijke wijze vastgesteld. Indien een verborgen gebrek m.b;t. de verkochte goederen voorligt, wordt expliciet overeengekomen dat HVD, volgens haar deskundig inzicht en naar haar keuze, de verkochte goederen ofwel mag herstellen, ofwel mag vervangen, ofwel een prijsvermindering mag toestaan, ofwel dat de overeenkomst wordt ontbonden met terugbetaling van de Koopprijs en teruggave van de verkochte goederen. De Klant is niet gerechtigd om bijkomende vergoeding te vorderen. Vervangen onderdelen worden automatisch en zonder enige vergoeding eigendom van HVD. Alle kosten voor vervoer, douane, demonteren monteren en verplaatsingskosten blijven ten laste van de Klant.

Artikel 9: Overmacht

9.1. In geval van Overmacht aan de zijde van HVD wordt de levering opgeschort zolang de toestand van Overmacht HVD de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt, onverminderd de bevoegdheid van HVD de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

9.2. Onder Overmacht wordt begrepen, zonder dat deze opsomming limitatief is: bevel van de overheid, mobilisatie, oorlog, epidemie, lock-out, staking, betoging, defecten, brand,overstroming, ontploffing, gebrek aan grondstoffen of arbeidskrachten, gewijzigde economische omstandigheden, vandalisme, buitengewone weersomstandigheden en alle omstandigheden die buiten de wil van HVD de normale gang van zaken verstoren.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1. De gehele aansprakelijkheid van HVD tegenover de Klant ( daden gesteld door of nalatigheid van zijn bestuurders, werknemers, agenten en/of onderaannemers inbegrepen) met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst is beperkt door wat volgt.

10.2. Behoudens de schade die rechtstreeks voortvloeit uit de niet-naleving door HVD van de expliciete verbintenissen die zij aanging krachtens de Overeenkomst, is haar aansprakelijkheid beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de Wet werd opgelegd.

10.3. Indien HVD aansprakelijk wordt bevonden in overeenstemming met artikel 10.2. kan zij nooit aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van de Klant voor onrechtstreekse schade, zoals,maar niet beperkt tot, omzetverlies, winstderving of elke stijging van de algemene kosten.

10.4. Indien HVD aansprakelijk wordt bevonden in overeenstemming met artikel 10.2., is het maximale bedrag van haar aansprakelijkheid in ieder geval uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de Koopprijs, BTW en Kosten exclusief.

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

11.1. Zodra zij hiervan op de hoogte zijn, dient elke partij de andere partij onverwijld schriftelijk in kennis te stellen van vorderingen van derden die beweren dat de aangekochte Goederen inbreuk maken op hun intellectuele eigendomsrechten ("Vorderingen van derden") . Klant stemt ermee in dat HVD als enige de Vorderingen van derden zal behandelen voor zover dit de belangen van zowel Klant als HVD behartigt. HVD zal derhalve als enige procederen en onderhandelen met deze derden. Klant verbindt zich ertoe om in dit opzicht geen enkele actie te ondernemen. Klant verbindt zich ertoe loyaal mee te werken met HVD en in dit opzicht alle relevante informatie kosteloos ter beschikking te stellen.

11.2 In het geval van Vorderingen van derden, kan HVD naar eigen beoordeling (a) dergelijke Goederen of het vermeende inbreukmakende onderdeel daarvan binnen een redelijke termijn vervangen of wijzigen, zodat de vervangen of gewijzigde goederen niet langer (vermeend) inbreuk maken op de rechten van derden en gelijkwaardige prestaties kunnen leveren, of (b) zich sterk maken dat Klant dergelijke Goederen zoals voorzien in deze overeenkomst onder redelijke voorwaarden en omstandigheden kan blijven gebruiken. Klant aanvaardt dat rechtsmiddel (a) of (b) een volledige en definitieve schadeloosstelling uitmaakt met betrekking tot de Vorderingen van derden. Enkel indien HVD niet in staat is om (a) of (b) succesvol te verwezenlijken, zijn de aansprakelijkheidsbepalingen uit Artikel 10 (Aansprakelijkheid) van deze overeenkomst van toepassing.

11.3 HVD zal Klant vrijwaren en schadeloos stellen voor het bedrag van de schade die Klant moet betalen aan derden ten gevolge van een schikkingsovereenkomst of een definitieve, niet voor beroep vatbare beslissing van een rechtbank of andere gerechtelijke, gouvernementele of regelgevende instantie met betrekking tot Vorderingen van derden. Klant heeft echter in geen geval recht op vergoeding van bijzondere, indirecte, gevolg- en/of punitieve schade, verliezen of kosten, waaronder begrepen gederfde winst en gemiste kansen, die Klant heeft geleden of zou kunnen lijden als gevolg van Vorderingen van derden.

11.4 HVD is niet aansprakelijk voor enige inbreuk die voortvloeit uit de wijziging of modificatie van de Goederen door Klant, indien er zonder deze wijziging of modificatie geen inbreuk zou hebben plaatsgevonden.

11.5 Klant zal HVD onverwijld op de hoogte stellen van enig product of dienst dat een inbreuk zou maken op de intellectuele eigendomsrechten, namen en/of logo’s van HVD en verbindt zich ertoe in dit opzicht loyaal mee te werken met HVD en alle relevante informatie kosteloos ter beschikking te stellen.

Artikel 12: Opschorting en ontbinding

12.1. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag bpeaald in de Overeenkomst, heeft HVD het recht om elke nieuwe Overeenkomst met de Klant te weigeren of elke lopende Overeenkomst met de Klant op te schorten of te verbreken, zonder dat de Klant recht heeft op enige schadevergoeding.

12.2. Onverminderd hetgeen bepaald wordt in artikel 12.1. heeft HVD het recht om de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden of te beëindigen, indien na of voor het sluiten of begin van uitvoering van de Overeenkomst, HVD kennis neemt van enige omstandigheid die de financiële toestand van de Klant op substantiële wijze zou kunnen verslechten of indien het voor HVD duidelijk is dat de Klant zich schuldig zal maken aan een wezenlijke tekortkoming. HVD zal de Klant in voorkomend geval schriftelijk over haar beslissing informeren.

12.3. In de gevallen bedoeld in artikel 12.1 en 12.2 is de Klant aansprakelijk voor alle schade die HVD zou lijden.

Artikel 13: Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

13.1. De overeenkomst wordt uitgevoerd op de maatschappelijke zetel van HVD, alwaar ook alle facturen betaalbaar zijn. De rechtbanken van het gerechtelijke arrondisement Gent, afdeling Dendermonde zijn uitsluitend bevoegd om van alle geschillen kennis te nemen.

13.2. Het Belgisch recht is toepasselijk op de Overeenkomst.

'