GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING VAN H.V.D. 

I. Naam en adres van de verantwoordelijke

Deze gegevensbeschermingsverklaring en disclaimer gaat uit van

H.V.D.
Atomveldstraat 1 bus 2
9450 Denderhoutem
KBO-nummer: 0454.155.681

Tel.: +32 53 420 057
E-mail: [email protected]
Website: www.hvd.be

II. Naam en adres van de functionaris voor de gegevensbescherming

De functionaris voor de gegevensbescherming (Data Protection Officer = DPO) bij de verantwoordelijke is :

De heer / mevr. …..
Tel.: +32
E-mail:

Tijdens uw contact met H.V.D., of met één van haar medewerkers is het mogelijk dat u persoonlijke en vertrouwelijke informatie met ons deelt, zodat wij u steeds een gepaste oplossing kunnen aanbieden. Deze gegevens zijn uiterst confidentieel en kunnen persoonsgegevens bevatten (zoals naam, e-mail, adres, Ip-adres …). U aanvaardt daarbij de gebruiken die in deze Privacyverklaring en disclaimer worden beschreven.

III.  Algemene informatie betreffende de verwerking van persoonsgegevens

H.V.D.verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van personen die gebruik maken van of contact opnemen met onze diensten. Gegevens worden bijvoorbeeld meegedeeld door personen zelf bij een contactopname, via e-mail, offerte-aanvragen of wanneer door H.V.D. diensten worden verleend of opdrachten worden uitgevoerd.

De persoonsgegevens worden steeds verwerkt met inachtneming van de principes van de geldende privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, meer specifiek de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Als cliënt kan u er in elk geval op rekenen dat uw gegevens verwerkt worden in de lijn van wat noodzakelijk is voor een kwalitatieve behandeling van uw account.

De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, vertrouwelijke, behoorlijke en transparante manier en dit  voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel. De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zolang als nodig met betrekking tot het realiseren van de doeleinden van de verwerking. De criteria voor de bewaartermijnen van uw persoonsgegevens worden bepaald aan de hand van criteria die worden bepaald door de onderneming in het licht en kaderend binnen de geldende wetten en normen. Indien u hierover meer informatie wenst kan u ons steeds raadplegen.

H.V.D.,verwerkt uw persoonsgegevens, onder andere  voor de volgende doelen die hun rechtsgrond vinden in artikel 6 van de algemene verordening gegevensbescherming:

Wanneer uw opdracht wordt behandeld door H.V.D. geeft u algemene toestemming om de persoonsgegevens te verstrekken aan verwerkers of gelieerde ondernemingen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist en dit verenigbaar is met het doel van de verwerking.

Dit  gebeurt steeds op een  proportionele wijze en in de lijn met de geldende regelgeving waaraan H.V.D. moet voldoen.  H.V.D. opteert voor verwerkers die eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens kunnen waarborgen. Indien u hierover vragen heeft kan u steeds contact opnemen met onze DPO.

Een aantal gegevens worden door de website op een automatische wijze verzameld, dit is gebruikelijk bij websites. Dit kan door middel van het gebruik van  ‘cookies’ en andere systemen/applicaties die informatie verzamelen.

H.V.D. gebruikt  cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn voornamelijk noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak (taalinstellingen,… ). Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kan bij het betreden van de website de gewenste cookies aanduiden en hun uitleg vinden in de cookieverklaring.

IV De website gebruikt volgende social plugins

Facebook

H.V.D. gebruikt op haar website zogenaamde social plugins van het sociale netwerk Facebook.com. Met Facebook kunnen gebruikers van het sociale netwerk onder andere privé- profielen maken, foto’s uploaden en netwerken via vriendschapsverzoeken. Exploitant van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten.

Wanneer een betrokkene buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Bij elke oproep van een van de individuele pagina’s die een dergelijk plug-in bevat zijn deze in eerste instantie gedeactiveerd. Pas wanneer u de beschikbare knop van Facebook gebruikt worden de plugins geactiveerd en maakt uw browser verbinding met Facebook. Uw bezoek aan deze website kan daardoor eventueel door Facebook worden gevolgd. Wanneer u bij Facebook bent ingelogd kan Facebook uw bezoek herleiden naar uw gebruikersaccount. Een overzicht van alle Facebook plug-ins vindt u onder https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

In het kader van deze technische procedure krijgt Facebook informatie over welke specifieke sub-pagina van onze website door de betrokkene is bezocht. De door Facebook gepubliceerde gegevensbeschermingsrichtlijn, die onder https://de-de.facebook.com/about/privacy/ te vinden is, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens door Facebook.

Verder wordt daar uitgelegd welke instellingsmogelijkheden Facebook aanbiedt ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. Bovendien zijn verschillende applicaties te verkrijgen die het mogelijk maken om de overdracht van gegevens aan Facebook uit te sluiten. Dergelijke applicaties kunnen door de betrokkene worden gebruikt om overdracht van gegevens aan Facebook uit te sluiten.

Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

Deze website maakt gebruik van de door Google Inc („Google“) aangeboden webanalysedienst Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde „cookies“, tekstbestanden die op de computer van gebruikers worden opgeslagen en die een analyse van het bezoek aan de website mogelijk maken.  U kan hierover meer terugvinden in onze opgestelde cookiepolicy.

Instagram

De voor de verwerking verantwoordelijke heeft op deze website componenten van de service Instagram geïntegreerd. Instagram is een service die kan worden gekwalificeerd als een audiovisueel platform waarmee gebruikers foto’s en video’s kunnen delen en bovendien deze gegevens kunnen verspreiden in andere sociale netwerken.

De exploitant van de door Instagram aangeboden diensten is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, Verenigde Staten. Wanneer u op de "Instagram-knop" klikt terwijl u op uw Instagram- account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze pagina’s linken aan uw Instagram-profiel. Daardoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina’s aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij maken erop attent dat wij geen kennis van de inhoud van de overgedragen gegevens noch van hun gebruik van Instagram ontvangen. Verdere informatie kunt u vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van

Instagram: instagram.com/about/legal/privacy/.

YouTube

De website van H.V.D. maakt gebruik van het videoplatform YouTube dat door YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 in de Verenigde Staten wordt geëxploiteerd. YouTube is een internetvideoportaal waarop uitgevers van video’s en anderen gratis videoclips kunnen plaatsen die ook gratis bekeken, beoordeeld en becommentarieerd kunnen worden. Wanneer u een pagina van onze website oproept maakt de daar verbonden player van YouTube verbinding met YouTube om detechnische beschikbaarheid van een video of een ander audiobestand te waarborgen. Bij het maken van de verbinding met YouTube worden uw gegevens overgedragen aan YouTube voor het afspelen van een video of een audiobestand. Doel en omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door YouTube alsmede uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer kunt u vinden op de gegevensbeschermingsaanwijzingen van YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

V Rechten van de betrokkene

Wil u uw gegevens raadplegen, overdragen, wijzigen, corrigeren, beperken of verwijderen dan kan u hiervoor kosteloos een e-mail sturen, mits bewijs door kopie van uw identiteitskaart of identiteitsbewijs zoals waarmee aangemeld (zonder foto), naar onze DPO sturen.

Via deze weg en op dezelfde wijze kan u ook bezwaar indienen tegen de verwerking van persoonsgegevens of wanneer u de communicatie wenst te beëindigen.  Er zal zoveel als mogelijk aan uw vraag worden voldaan, behalve als dit door het gerechtvaardigd belang van het kantoor of door een wettelijke verplichting niet mogelijk blijkt te zijn.

Wanneer er sprake is van een data-incident waarbij uw rechten en de bescherming van uw persoonsgegevens dreigen te worden geschonden zal de toezichthoudende autoriteit hiervan op de hoogte worden gesteld en u, bij een hoog risico voor uw rechten en vrijheden van natuurlijke personen, als  betrokkene worden geïnformeerd.

VI Veiligheidsmaatregelen

H.V.D. heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld, die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan  H.V.D. aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met onze DPO.

H.V.D. gebruikt camera’s in en rond het kantoorgebouw om de veiligheid van haar klanten, werknemers en activiteiten te garanderen.

H.V.D. respecteert de specifieke regels die voor bewakingscamera’s gelden. Als er een bewakingscamera aanwezig is, laat H.V.D. u dat bijvoorbeeld weten met een duidelijk zichtbare sticker.

Daarnaast respecteert H.V.D. in elk geval de richtlijnen van de overheidsdienst IBZ Veiligheid & preventie ‘besafe’(www.besafe.be). Beeldopnames van bewakingscamera’s in en rond de gebouwen van H.V.D. (aangeduid met een sticker) bewaart H.V.D. in de regel gedurende maximaal een maand. In sommige gevallen kan dat langer zijn:

Als de opgenomen beelden nuttig zijn voor de bewijsvoering van handelingen om een (mogelijk) misdrijf of overlast aan te tonen. Om schade te bewijzen of om een dader, een ordeverstoorder, een getuige of een slachtoffer te identificeren, Als iemand zijn recht op inzage heeft uitgeoefend, lang genoeg om de vraag te kunnen beantwoorden.

VII Juistheid van uw gegevens

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de producten en diensten van de H.V.D.. 

VIII Aangaande minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met onze DPO dan zullen wij deze informatie verwijderen. Indien het een online applicatie betreft van één van onze klanten verzoeken wij u zich eerst tot hen te richten, gezien zij primair verantwoordelijke zijn voor het verzamelen van de gegevens. 

IX Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan H.V.D. of rechthoudende derden.

X Informatie op de website

Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe volgende gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. H.V.D. bezit het exclusieve copyright en de intellectuele rechten van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van H.V.D.

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel advies op maat aan de gebruiker worden beschouwd.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Zo kan ons platform geconnecteerd worden met andere systemen, maar verwerkt H.V.D. deze gegevens niet.  H.V.D. verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

XI Aansprakelijkheid

H.V.D. kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. H.V.D. geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

H.V.D. kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van de andere diensten of als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De totale aansprakelijkheid van H.V.D. inzake gegevensbescherming zal in ieder geval niet groter kunnen zijn dan het totale bedrag aan kosten dat door de klant of bezoeker betaald werd aan de onderneming met een maximum van 1.500,00 Euro.

XII Algemene bepalingen

Deze Privacyverklaring en disclaimer kan van tijd tot tijd  worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

Indien aangaande dit document of aangaande de verwerking van persoonsgegevens één van de voorafgaande bepalingen niet geldig zou zijn, dan wordt deze vervangen door een bepaling die het onderliggend doel van de vooropgestelde bepaling zoveel als mogelijk zal benaderen.

Onderhavig document is onderworpen aan het Belgisch recht.

De Belgische Autoriteiten (bv. de Gegevensbeschermingsautoriteit) en/of  de Belgische rechtbanken, meer specifiek diegene die bevoegd zijn voor de plaats van de maatschappelijke zetel zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen en klachten die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan of aangaande de verwerking van persoonsgegevens.

H.V.D.

'